TOPlist

 


Vše o nákupu » Reklamace
Reklamační řád

Reklamační řád upravuje zásady, principy a způsob uplatňování práv a povinností společnosti CSC stavby, s.r.o., jako dodavatele chemicko-technických produktů pro stavebnictví a výrobu hmot ve smyslu Všeobecných podmínek společnosti CSC stavby, s.r.o. a fyzických a právnických osob, které služby a dodané zboží jakýmkoli způsobem užívají, a to v souladu a v mezích stanovených právními předpisy upravujícími práva a povinnosti při uplatnění práv z odpovědnosti za vady Služeb.

1. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):
a) Prodávající: CSC stavby, s.r.o. se sídlem Ovocná 1970/43, 7462 01 Opava, IČ: 26816041. DIČ: CZ26816041
b) Kupující: Fyzická osoba, právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.
c) Dealer: Kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem dalšího prodeje.
d) Reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti společnosti CSC stavby, s. r.o., za vady poskytnutých služeb. Reklamace může      směřovat proti rozsahu nebo kvalitě poskytnutých služeb, případně proti vyúčtování ceny. Reklamace se vždy posuzuje podle obsahu, bez ohledu na její označení.
e) Služby - služby poskytované v souladu s aktuálně platnými Všeobecnými podmínkami společnosti CSC stavby, s.r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky") a Ceníkem služeb.

2. Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace služeb a zboží dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.

3. Reklamační řád respektuje platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon na ochranu spotřebitele a Zákon o ochraně osobních údajů.

4. Reklamační řád je nedílnou součástí při provedení objednávky kupujícího, který skutečnost, že jej obdržel, byl s ním seznámen a souhlasí s ním, potvrzuje svým nákupem.

5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční i pozáruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.