TOPlist

 


Vše o nákupu » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Reklamační řád upravuje zásady, principy a způsob uplatňování práv a povinností společnosti CSC stavby, s.r.o., jako dodavatele chemicko-technických produktů pro stavebnictví a výrobu hmot ve smyslu Všeobecných podmínek společnosti CSC stavby, s.r.o. a fyzických a právnických osob, které služby a dodané zboží jakýmkoli způsobem užívají, a to v souladu a v mezích stanovených právními předpisy upravujícími práva a povinnosti při uplatnění práv z odpovědnosti za vady Služeb.

1. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):
a) Prodávající: CSC stavby, s.r.o. se sídlem Ovocná 1970/43, 7462 01 Opava, IČ: 26816041. DIČ: CZ26816041
b) Kupující: Fyzická osoba, právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.
c) Dealer: Kupující, který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem dalšího prodeje.
d) Reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti společnosti CSC stavby, s. r.o., za vady poskytnutých služeb. Reklamace může směřovat proti rozsahu nebo kvalitě poskytnutých služeb, případně proti vyúčtování ceny. Reklamace se vždy posuzuje podle obsahu, bez ohledu na její označení.
e) Služby - služby poskytované v souladu s aktuálně platnými Všeobecnými podmínkami společnosti CSC stavby, s.r.o. (dále jen "Všeobecné podmínky") a Ceníkem služeb.

2. Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace služeb a zboží dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a pozáruční opravy zboží.

3. Reklamační řád respektuje platné zákony České republiky, zejména pak Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon na ochranu spotřebitele a Zákon o ochraně osobních údajů.

4. Reklamační řád je nedílnou součástí při provedení objednávky kupujícího, který skutečnost, že jej obdržel, byl s ním seznámen a souhlasí s ním, potvrzuje svým nákupem.

5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční i pozáruční podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.

Platba za zboží a služby
Cena za objednané zboží či služby je splatná objednavatelem, převodem na bankovní účet uvedený na faktuře nebo v hotovosti, nebo zprostředkovaně platbou u dopravce (tzv. platba na dobírku). Faktura se splatností je splatná ve lhůtě 14 dnů od data jejího vystavení, není-li smluveno jinak. V případě, že se objednavatel dostane do prodlení s úhradou, ceny za zboží či služby, je společnost CSC stavby, s.r.o. oprávněna vyúčtovat objednavateli také rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou a cenou podle základního ceníku, a to i zpětně za všechny vystavené neuhrazené faktury. Objednavatel se dále zavazuje zaplatit spol. CSC stavby, s.r.o., smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou ceny za jakékoli zboží či služby, je spol. CSC stavby, s.r.o. oprávněna požadovat od Kupujícího úhradu zboží a služeb v hotovosti při svozu zásilky, nebo požadovat platbu předem, i pokud bylo do té doby sjednáno jinak. Spol. CSC stavby, s.r.o. je také oprávněna jednostranně započíst veškeré své závazky s pohledávkami objednavatele, se kterými je Kupující v prodlení déle než 7 dnů. O provedení zápočtu je spol. CSC stavby, s.r.o. povinna objednavatele písemně vyrozumět. Pro tyto účely se za písemné vyrozumění považuje i vyrozumění zaslané elektronickou poštou. Toto ustanovení se týká všech typů  částek a to včetně zahraničních objednávek.

V případě, že spol. CSC stavby, s.r.o. nesprávně, v neprospěch Kupujícího, vyúčtovala Kupujícímu fakturou svou pohledávku na zaplacení ceny za zboží či služby, je objednavatel oprávněn písemně upozornit na tuto skutečnost spol. CSC stavby, s.r.o., s označením konkrétních nesprávností a stanovením správného vyúčtování, a to ve lhůtě do 30 (slovy: třicet) dní od doručení faktury a pokud tak objednavatel neučiní, má se za to, že vyúčtování provedené fakturou je bezvadné a spol. CSC stavby, s.r.o. vznikl nárok na zaplacení ceny za zboží či služby, vyúčtované dotčenou fakturou. Bylo–li vyúčtování dotčenou fakturou nesprávné, spol. CSC stavby, s.r.o. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní po doručení upozornění objednavatele o nesprávném vyúčtování vyúčtuje cenu za zboží či služby správně. Bylo– li vyúčtování dotčeno fakturou správné, může spol. CSC stavby, s.r.o. tuto skutečnost objednavateli sdělit ve stejné lhůtě.

Záruční podmínky
1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

3. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

4. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku v platném znění.

5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem, technickým listem, nebo popisem.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká také v následujících případech:
a) ztrátou dodacího listu
b) mechanickým poškozením zboží,
c) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
d) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy technickému popisu a listu
e) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
g) zboží bylo poškozeno přírodními živly.

7. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání obchodu upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byl obchod uzavřen, musel vědět.

Účinnost
Všeobecná ustanovení jsou účinná od 30. listopadu 2006.

Způsob provedení reklamace
1. Reklamace zboží se uplatňují u prodávajícího, není-li smluvně stanoveno jinak nebo neřídí-li se reklamace pravidly uvedenými na originálním záručním listě, dodaným přímo výrobcem / distributorem výrobku pro ČR.

2. Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce / distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

3. Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat:
a) kompletní zboží včetně původního balení
b) doklad prokazující oprávněnost reklamace
c) zprávu s jasným popisem závady

4. Oprávněnost reklamace musí kupující doložit:
fakturou a dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem.

5. Z důvodu nebezpečí možného poškození zboží při přepravě si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout do reklamace zboží, které není zabaleno v originálním obalu (za originální obal lze považovat i původní obal od identického druhu zboží). Pokud kupující není schopen dodat zboží v originálním obalu, po dohodě prodávající zajistí za sjednanou úplatu dodání náhradního obalu.

6. Pokud kupující zašle zboží k reklamaci přepravní službou, musí být obal viditelně označen nápisem REKLAMACE – toto opatření je nezbytné kvůli urychlení identifikace zásilky.

7. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s body 3, 4 a 5 „Způsob provedení reklamace“ vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. V takovém případě bude zboží vráceno zpět kupujícímu obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

8. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.

9. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím.

10. Při reklamaci zboží, na které se vztahuje zákonná záruka, provede prodávající odstranění vady formou výměny části zboží nebo celého vadného  zboží za bezvadné, s původním zbožím, stejných nebo lepších technických parametrů. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je v pravomoci prodávajícího.

11. V případě zboží vadného ihned po dodání, je-li reklamace uplatněna do 3 dnů od dodání zboží, vyřídí prodávající reklamaci výměnou zboží za nové. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.

12. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity prodávajícího dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě nebo reklamaci náhradu.

13. V případě, že nemůže prodávající provést opravu ani výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu.

14. Servisní středisko nebo prodávající po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zašle zboží zpět obvyklou přepravní službou na své náklady a riziko kupujícího.

Délka záruky
1. Konkrétní délka záruky (data spotřeby apod.) je vždy stanovena na příslušném dodacím listě nebo etiketě zboží. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nadměrným opotřebením či nesprávným užitím daného zboží. Není-li stanoveno jinak, je délka záruky 24 měsíců.

2. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

3. V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a této reklamační výdejky.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 30. listopadu 2006

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.