Novinky
14.12.2022
Inventura 22-23
Vážení obchodní partneři, kolegové, přátelé, Nedá se nic dělat, musíme to spočítat. Uklidit regály, setřídit pigmenty, špachtle, tmely, vyřadit staré... číst celé
10.12.2022
Rozšíření nabídky pro restaurátory dřeva - Set: Kremer Retušovací barvy v šelaku
Pro restaurátory dřeva jsme do naší nabídky zařadili Kremer retušovací barvy v šelaku. Velice podařený set 27 barev ve velmi světlém šelaku stačí jen ... číst celé
15.08.2022
CaLoSil ® - nanomateriál ke zpevňování kamene, omítek a zdiva a jak na jeho použití?
Připravili jsme pro Vás podrobný článek o použití nanovápenných zpevňovacích prostředků, více čtěte zde...    číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

Toluen (rozlévaný)

organická sloučenina

Doprava:  Vzhledem k charakteru tohoto výrobku je při objednání tohoto zboží nutno na konci objednávky zadat  přepravu prostřednictvím společnosti TOP... celý popis
Dostupnost
ihned 8 ks
VYBRAT TYP BALENÍ
cena od 187,55 Kč
od 155,00 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:A1003448
Výrobce - dodavatel:Spolchemie
Kompletní specifikace

Doprava:  Vzhledem k charakteru tohoto výrobku je při objednání tohoto zboží nutno na konci objednávky zadat  přepravu prostřednictvím společnosti TOPTRANS. Česká pošta toto zboží nepřepravuje. Pokud případně zvolíte nesprávně dopravu, automaticky Vám ji změníme.


Toluen (rozlévaný)


Upozornění:

nebezpečná látka - „vázaný prodej“
páry tvoří se vzduchem třaskavou směs, je zdraví škodlivý

Popis:
čirá, ve vodě nerozpustná organická těkavá kapalina, jejíž molekulu tvoří benzenové jádro a jedna metylová skupiny CH3 (nazývá se též methylbenzen)


Použití:
používá se jako rozpouštědlo barev a laků, Solakrylu, Paraloidu, k výrobě sloučenin a díky svým výhodným teplotám tání a varu jej lze využívat také jako náplň do teploměrů

Další informace:
Nebezpečné látky vyznačené v katalogu jako „vázaný prodej“ je možno prodat jen majitelům živnostenského listu. restaurátorské lincence nebo absolventům vysokoškolských oborů. které obsahují zkoušku z lékařské nebo průmyslové toxikologie. Nebezpečné látky prodáváme jen pro profesionální užití. Na objednávku je třeba uvést IČO nebo číslo restaurátorského oprávnění. Nemáte-li IČO. je možno uvést číslo. pod kterým platíte daně (DIČ). Nejčastěji CZ-rodné číslo. K nebezpečným látkám patří toluen. olovnaté pigmenty. dvojchroman draselný. kyselina salycilová. dimethylformamid aj.

Bezpečnostní informace:

GHS07: Exclamation mark

Signální slovo: Nebezpečí

H225   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315   Dráždí kůži.
H336   Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373   Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vdechování toluenu ve větší míře může způsobit závislost - jeho časté vdechování vede k trvalému poškození mozku.